Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Shodai (1.)
Sukun-só / Shukun-sho: Shodai (1.), Tobizaru (1.)
Kantó-só / Kanto-sho: Shodai (6.)
Ginó-só / Gino-sho: ------ (.)